Sprawozdanie z działalności i finansowe – czy to te same dokumenty?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem podlegającym obowiązkowi sprawozdawczemu zgodnie z Ustawą o rachunkowości. Jednym z takich obowiązków jest złożenie przez organ jednostki gospodarczej sprawozdania zarówno finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz z działalności spółki. Zgodnie z postanowieniami zarząd ma obowiązek dokonać badania, które następnie na piśmie zostanie złożone we właściwym sądzie rejestrowym.

Wiele osób myli sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z działalności. Pierwszy dokument sporządzany jest na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Do najważniejszych elementów składowych zaliczyć można bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe.

Sprawozdanie z działalności jednostki natomiast, zgodnie z zapisami prawnymi obejmować powinno istotne informacje o stanie majątkowym oraz sytuacji finansowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ustawa nakłada również obowiązek zawarcia informacji o zdarzeniach istotnie wpływających na działalność.

Sprawozdanie podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta, jeżeli przedsiębiorstwo w poprzednim roku bilansowym zatrudnia co najmniej 50 osób, a dodatkowo suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiło równowartość w walucie polskiej co najmniej 2,5 miliona euro. Badanie to powinno podpisane być kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez biegłego rewidenta. Sprawozdanie finansowe natomiast poza podpisami, musi zostać złożone w odpowiednim formacie elektronicznie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *