Spis z natury

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów zobowiązani są do sporządzenia corocznego spisu natury. Dokonać go muszą na koniec każdego roku podatkowego, a także podczas zmian w składzie wspólników, proporcji udziałów pomiędzy nimi lub podczas likwidacji działalności.

Spis z natury kojarzony jest przez nas z czynnościami dotyczącymi zbiorów rolnych tymczasem w rzeczywistości jest to ewidencja towarów handlowych, materiałów pomocniczych i podstawowych, braków oraz odpadów.

Podstawowym zadaniem spisu z natury jest określenie rzeczywistego dochodu przedsiębiorcy, na podstawie którego następnie określane są jego zobowiązania wobec państwa. Dodatkowo remanent ten pozwala skontrolować faktyczny stan produktów, porównać go z wartością, jaką wskazuje system, a następnie określić przyczyny wystąpienia różnic pomiędzy nimi.

Spis natury powinien obowiązkowo zawierać:
– imię i nazwisko właściciela firmy lub jej nazwę,
– datę sporządzenia spisu,
– kolejny numer pozycji arkusza,
– wyszczególnienie towarów handlowych i materiałów,
– jednostkę miary,
– ilości stwierdzone w czasie dokonywania spisu,
– cenę w złotych i groszach,
– wartość, wynikłą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę,
– wartość pomniejszenia,
– klauzulę “Spis zakończono na pozycji…”,
– podpisy osób, które dany spis sporządziły oraz właściciela firmy oraz jego wspólników.