Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany to ułatwiona forma opodatkowania działalności gospodarczej. Podatek oblicza się od osiągniętych przychodów, jednak nie ma możliwości pomniejszenia ich o koszty uzyskania. Prawo do rozliczania się z podatku dochodowego za pomocą ryczałtu mają osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które spełniają szereg warunków, na przykład rozpoczynają działalność lub przychody za poprzedni rok podatkowy nie przekraczają 150 000 euro.

Wyróżnia się następujące stawki podatku: 3%, 5,5%, 8,5%, 17%, 20% przychodów z określonej działalności.  Aby ustalić przychód podatnicy zobowiązani są do prowadzenia ewidencji przychodu w każdym roku podatkowym osobno i przechowywania dowodów zakupu towarów. Muszą także sporządzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Aby rozliczać się w formie ryczałtu ewidencjonowanego, należy złożyć pisemne oświadczenie o decyzji wyboru opodatkowania w tej formie i skierować je do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu miejsca zamieszkania. Dostarczyć je należy w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Termin ten nie może być późniejszy niż dzień uzyskania pierwszego przychodu.