Opłata za oświadczenia dla cudzoziemców

Jedną z poprawek przyjętych w czerwcu jest wprowadzenie 30 zł opłaty za rejestrację oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

Na obecną chwilę oświadczenia są bezpłatne. Po wprowadzeniu zmian zezwolenie na pracę sezonową wydawane będzie na czas nie dłuższy niż dziewięć miesięcy w roku kalendarzowym.

Zmiany głównie dotyczą cudzoziemców zamieszkujących:
– Armenię
– Gruzję
– Białoruś
– Mołdawię
– Rosję
– Ukrainę.

Wprowadzone zmiany sprawią, że oświadczenia rejestrowane będą w starostwie, a opłata będzie pokrywać koszt pracy pracowników samorządowych i zracjonalizować liczbę składanych przez pracodawców wniosków. Nadal będą istnieć zezwolenia na prace wydane przez wojewodę na okres do trzech lat.

Zmiany przewidują również utworzenie rejestru pracy cudzoziemców, który będzie dostarczał informacji na temat klasycznych zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową, oświadczeń składanych w celu dokonania wpisu do ewidencji oraz informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy.

Oświadczenie może nie zostać wpisane do rejestru, jeśli rząd uzna, że zostało ono złożone dla pozoru lub będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż wykonywanie pracy dla danego podmiotu

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r. z wyjątkiem kilku przepisów wchodzących w życie już 14 dni po ogłoszeniu i dopiero od połowy przyszłego roku.

Na czym polega księgowość pełna?