Odpisy amortyzacyjne

Strona główna / Księgowość / Odpisy amortyzacyjne

Celem amortyzacji jest zobrazowanie zużycia fizycznego oraz ekonomicznego środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Odpisy amortyzacyjne mają znaczący wpływ na wynik finansowy – przyczyniają się do zmniejszenia dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Istotne jest, że za wartość początkową środków trwałych uważa się cenę ich nabycia lub koszt ich wytworzenia. Odliczanie rozpoczyna się z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany środek został wprowadzony do ewidencji i trwa do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową.

Co ma wpływ na amortyzację?
– stan techniczny środka trwałego,
– postęp techniczno-ekonomiczny,
– wydajność środka trwałego,
– ograniczenia czasu używania środka trwałego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

open

Uzyskanie wniosków o niezaleganiu w ZUS oraz US || Składanie wniosków do KRS w imieniu Klienta || Wnioski do BDO || JPK_V7