Koszty – układ rodzajowy

Jednym z występujących w Polsce układów kosztów prowadzonej działalności, jest układ rodzajowy. Pozwala on podzielić koszty ze względu na przedmiot (rodzaj), z którego wynikają poszczególne koszty firmy. Koszty te automatycznie mogą wiązać się z materiałami, energią, jak również środkiem trwałym. Ewidencjonowanie owych kosztów jest powiązane z kosztami, które poniesione zostały w danym okresie sprawozdawczym, a co ważne – nie w okresie, do którego się odnoszą.

Układ rodzajowy kosztów dzielimy na:
– AMORTYZACJA, która dotyczy kosztów zużycia środków trwałych, jak również wartości niematerialnych i prawnych,
– ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII, które dotyczy kosztów zużycia podstawowych materiałów oraz surowców, biurowych części zapasowych, opakowań, energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody oraz gazu,
– USŁUGI OBCE, które wiążą się z usługami świadczonymi przez dostawców zewnętrznych,
– PODATKI I OPŁATY, które wiążą się z opłatami mającymi charakter publicznoprawny,
– WYNAGRODZENIA, które dotyczą pracowniczych wynagrodzeń za otrzymaną pracę.

 

Więcej informacji na stronie głównej!