Jak prowadzić rachunkowość – zasada memoriałowa, kasowa i ciągłości działania.

Prowadzenie rachunkowości firmy powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. Obowiązują one każde przedsiębiorstwo, praktycznie na całym świecie. Jest to ważne szczególnie teraz, kiedy coraz więcej firm nawiązuje międzynarodową współpracę z innymi podmiotami. Dzisiaj zajmiemy się trzema z zasad rachunkowości: Zasadą memoriałową, zasadą kasową i zasadą ciągłości działania.

1. Zasada memoriałowa
Zgodnie z tą zasadą, wszystkie operacje gospodarcze powinny być wykazane w sprawozdaniu finansowym w okresie, w którym wystąpiły. Koszty i zyski powinny być ujęte w konkretnym okresie sprawozdawczym, bez względu na termin ich spłaty.

2. Zasada kasowa
Jest przeciwieństwem zasady memoriałowej i nie korzysta się z niej w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Jest niekiedy stosowana w przepisach podatkowych. Zasada kasowa zakłada wykazywanie tylko tych kosztów lub dochodów, które faktycznie zostały poniesione w danym przedziale czasowym. Wiąże się z rzeczywistym wpływem lub wypływem środków pieniężnych do/z kasy lub konta bankowego.

3. Zasada ciągłości (kontynuacji) działania
Zgodnie z tą zasadą przyjmuje się, że działalność przedsiębiorstwa będzie kontynuowana w dającej się przewidzieć przyszłości (np. w następnym roku obrotowym), w niezmienionym znacznie zakresie. Co ważne, takie założenie nie może być sprzeczne ze stanem faktycznym. Zasada ciągłości jest bardzo ważna, ponieważ dzięki niej możliwe jest dokonywanie analiz i przewidywań finansowych.

Księgowość spółki z o.o. od 280 zł miesięcznie
This is default text for notification bar