Czynny żal, a więc kiedy powiadomić o czynie zabronionym?

Powiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego jest rozwiązaniem, z którego skorzystać mogą osoby w przypadku, kiedy nie wywiązały się z obowiązku dotyczącego złożenia deklaracji podatkowej w odgórnie narzuconym terminie.

Zgodnie z tym, co mówią przepisy zawarte w Kodeksie Karnym Skarbowym – karze za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe nie podlega ten, który po popełnieniu czynu zabronionego, zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania, przedstawiając okoliczności owego czynu oraz osoby biorące udział w jego popełnieniu.

Czynny żal składa się na piśmie we właściwym oddziale Urzędu Skarbowego osobiście, bądź wysyłając listownie. Przepisy nie precyzują terminu składania owego zawiadomienia. Tak samo – nie ma określonego wzoru odnośnie tego, jak zawiadomienie powinno wyglądać. Istnieje jednak spis informacji, które powinny się w nim znaleźć. Są to:
– dane odnośnie osoby wnoszącej zawiadomienie,
– charakter popełnionego czynu zabronionego,
– okoliczności powstania czynu zabronionego,
– osoby, które brały udział w popełnieniu czynu zabronionego,
– określenie czy na moment pisania czynnego żalu, popełniony czyn został naprawiony lub na kiedy planowana jest jego naprawa.