Aktywa

Każdy przedsiębiorca musi być świadom tego, iż aktywa stanowią ogół składników majątku, które są kontrolowane w danym momencie działania przedsiębiorstwa. Dokładniej rzecz ujmując są to wszystkie kontrolowane przez jednostkę zasoby, które powstały na skutek zaistniałych zdarzeń gospodarczych, które stanowiły źródło korzyści ekonomicznych.

Jednak, aby dane dobro majątkowe mogło zostać zakwalifikowane do bilansu, musi spełniać poniższe warunki:
– wartość dobra musi zostać wyceniona w odpowiedni sposób,
– dane dobro musi zostać nabyte w wyniku przeszłych zdarzeń gospodarczych,
– dobro musi wykazać korzyści ekonomiczne w przyszłości.

Prawidłowe wykazanie aktywów w sporządzanym bilansie obrazuje wszelkiego rodzaju zasoby należące do danego przedsiębiorstwa. W znanych wszystkim standardach rachunkowości, ustalone zostało, iż aktywa należy przedstawić zgodnie z wzrastającą płynnością, która polega na porządkowaniu aktywów od najmniej do najbardziej płynnych. Aktywa dzielimy na dwie grupy, a mianowicie na aktywa trwałe oraz aktywa obrotowe. Kryterium ich podziału polega na czasie utrzymywania ich w danej jednostce. Aktywa trwałe pozostają w przedsiębiorstwie dłużej niż rok, z kolei aktywa obrotowe – krócej.

Do aktywów trwałych zaliczamy:
– środki trwałe (np. grunty, budynki, maszyny, wyposażenie, środki transportu),
– wartości niematerialne i prawne (np. licencje, patenty),
– inwestycje długoterminowe (np. udziały, obligacje),
– należności długoterminowe (np. udzielone pożyczki).

Do aktywów obrotowych zaliczamy:
– zapasy,
– należności,
– inwestycje krótkoterminowe,
– środki pieniężne,
– rozliczenia międzyokresowe.

Chcesz skorzystać z pomocy jaką oferuje nasze biuro?  Zapraszamy do kontaktu!