Pasywa

Pasywa, według definicji, to źródła finansowania majątku firmy. Ich pojęcie jest ściśle związane z bilansem jednostki gospodarczej zawierającym aktywa posiadane przez przedsiębiorstwo, a także źródła ich finansowania. Rozróżnia się następujące rodzaje pasywów: kapitał własny, czyli wartości wniesione przez właścicieli spółki (głównie kapitał zakładowy), jak i środki wygenerowane w czasie trwania działalności będące własnością spółki (zysk wypracowany przez spółkę), kapitał obcy, czyli różnego rodzaju źródła finansowania przy wykorzystaniu kapitału obcego (chodzi o kredyty, pożyczki czy zobowiązania handlowe). W bilansie pasywa wykazuje się w odpowiedniej kolejności, zaczynając od tych, które mają najdłuższy termin zapadalności, a kończąc na tych których termin zapadalności jest najkrótszy. Według zasady bilansowej, całkowita wartość pasywów winna być równa wartości aktywów kontrolowanych przez firmę.
Więcej

Aktywa

Aktywa są środkami gospodarczymi kontrolowanymi przez dany podmiot gospodarczy w określonym momencie.   Aby dany zasób majątkowy mógł zostać uznany za aktywo przez przedsiębiorstwo i by można go było wykazać w bilansie, musi posiadać następujące cechy: wiarygodnie określona wartość. Na podstawie przyjętych standardów oraz rodzaju aktywa można zastosować różne sposoby wyceny. Do najbardziej znanych zaliczamy: - koszt zakupu - wartość rynkowa - koszt wytworzenia aktywa muszą istnieć w wyniku przeszłych zdarzeń, czyli takich które miały miejsce przed datą sporządzenia bilansu uzyskanie korzyści ekonomicznej w przyszłości przez jednostkę gospodarczą. Do aktywów można zaliczyć tylko te środki gospodarcze, które firma wykorzystuje, aby generować korzyści ekonomiczne. Jeśli któreś z aktyw przestanie przynosić korzyści, a przedsiębiorstwo nie będzie mogło tego zmienić, wówczas nie powinno się wykazywać go w bilansie.  
Więcej

Bilans

W organizacjach, w których prowadzona jest księgowość na podstawie pełnej rachunkowości, elementem koniecznym jest bilans, który należy do obowiązkowych sprawozdań finansowych. Czym dokładnie jest bilans? Zestawieniem aktywów i pasywów podmiotu na początek okresu sprawozdawczego (bilans otwarcia) i na jego koniec (bilans zamknięcia). Każdy bilans w jednostkach gospodarczych ma określone cechy. Należą do nich: przejrzystość rzetelność ciągłość sprawdzalność zupełność Na podstawie IV dyrektywy Unii Europejskiej bilans może być sporządzony w dwóch układach: jednostronnym bądź dwustronnym. Aktywa w bilansie dzielą się na trwałe i obrotowe. Aktywa trwałe:  wartości niematerialne i prawne rzeczowe aktywa trwałe należności długoterminowe inwestycje długoterminowe długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe:  zapasy należności krótkoterminowe inwestycje krótkoterminowe krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Pasywa natomiast dzielą się na kapitał własny oraz zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. Kapitał własny:  Kapitał podstawowy Należne wpłaty na kapitał…
Więcej