Plan finansowy

Plan finansowy to określenie planowanych wydatków i przychodów firmy. Ma on na celu podnieść wartość firmy, osiągnąć zyski czy ograniczyć możliwe zagrożenia. Należy w nim wykazać, że cele, które zaplanowaliśmy będą pokrywały koszty, ale także zwiększały ilość funduszy firmy. Aby plan finansowy był prawidłowo sporządzony trzeba w nim zawrzeć pewne informacje. W pierwszej kolejności należy określić cele firmy i stworzyć sprawozdanie finansowe. Następnie oszacować koszty niezbędne do realizacji celu. Trzecim krokiem jest przeprowadzenie krótkoterminowych i długoterminowych prognoz finansowych. Kontrola przepływu pieniędzy w środku firmy. Ostatnim etapem jest stworzenie strategii działania, w sytuacji, gdy pojawią się jakieś nieoczekiwane zmiany. W planie finansowym można wyodrębnić trzy pewne wskaźniki: rentowności majątku- zysk w stosunku do wielkości majątku rentowność sprzedaży- stosunek zrealizowanych wyników finansowych do wielkości sprzedaży rentowność kapitałów własnych- stosunek między zyskiem netto…
Więcej

Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku to poziom dochodu, przy którym nie jesteśmy zobowiązani do opłacania podatku dochodowego. Należy jednak pamiętać, że nawet jeżeli zakwalifikujemy się do tej grupy to i tak jesteśmy zobowiązani do złożenia w urzędzie deklaracji podatkowej. Poziom kwoty wolnej od podatku w Polsce w latach 2000-2016: - 2000 r.- 2296,79 zł - 2001 r.- 2596,43 zł - 2002 r.-2727,16 zł - 2003-2006 r.- 2789,89 zł - 2007 r.- 3013,37 zł - 2008 r.- 3089,00 zł - 2009-2016 r.- 3091,00 zł - 2017 r.- 6600 zł* - 2018-2020 r. -8000 zł* We wszystkich latach, które oznaczyłem gwiazdką (czyli 2017-2020) kwota wolna od podatku zaczęła być degresywna. Znaczy to tyle, że: - dla większości (czyli zarabiających od 13 001 zł do 85 528 zł rocznie) nie uległa ona zmianie i…
Więcej

Uproszczone sprawozdanie finansowe

Mikro jednostki od 2015 roku zostały uprawnione do sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej. Dokument taki składa się przede wszystkim z bilansu, rachunku zysków i strat, a także informacji uzupełniającej, która powinna zawierać między innymi kwotę zobowiązań finansowych z tytułu gwarancji i poręczeń, które nie zostały zawarte w bilansie, zobowiązania dotyczące emerytur, kwoty zaliczek i kredytów oraz wartości udziałów własnych i przyczyny ich nabycia. Do uproszczonej formy sporządzania sprawozdań finansowych uprawnione zostały spółki handlowe tj. spółki osobowe i kapitałowe oraz inne osoby prawne, które nie mogą przekroczyć następujących wartości: - 1 500 000 złotych* - suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, - 3 000 000 złotych*- przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy. - 10 osób*- zatrudnienie średnioroczne. Dodatkowo osoby fizyczne, które dobrowolnie prowadzą księgi rachunkowe…
Więcej