Uproszczone sprawozdanie finansowe

Mikro jednostki od 2015 roku zostały uprawnione do sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej. Dokument taki składa się przede wszystkim z bilansu, rachunku zysków i strat, a także informacji uzupełniającej, która powinna zawierać między innymi kwotę zobowiązań finansowych z tytułu gwarancji i poręczeń, które nie zostały zawarte w bilansie, zobowiązania dotyczące emerytur, kwoty zaliczek i kredytów oraz wartości udziałów własnych i przyczyny ich nabycia. Do uproszczonej formy sporządzania sprawozdań finansowych uprawnione zostały spółki handlowe tj. spółki osobowe i kapitałowe oraz inne osoby prawne, które nie mogą przekroczyć następujących wartości: - 1 500 000 złotych* - suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, - 3 000 000 złotych*- przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy. - 10 osób*- zatrudnienie średnioroczne. Dodatkowo osoby fizyczne, które dobrowolnie prowadzą księgi rachunkowe…
Więcej

Podatek PIT

Podatek PIT to podatek dotyczący dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne. Jego angielskie rozszerzenie „Personal Income Tax” w tłumaczeniu na polski oznacza „podatek od dochodów osobistych”. W Polsce podatek PIT uregulowany jest ustawą z dnia 26 lipca 1991 r., ale również Konstytucją RP oraz wieloma innymi ustawami (także międzynarodowymi). Obowiązkiem rozliczenia podatku PIT objęte są wszystkie osoby, które w danym roku wykazały dochód na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnych czy podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Progi podatkowe są jednym ze sposobów obliczania podatków. W Polsce istnieją dwa progi: I PRÓG: 18 % (jeśli dochód wynosi mniej niż 85 528 zł), II PRÓG: 32 % (jeśli dochód jest większy niż 85 528 zł).* *Ważne: nadwyżka jest opodatkowana i odejmowana od dochodu. Istnieje również podatek liniowy, którego próg wynosi 19 %. Jest to szczególnie…
Więcej

Księgowość uproszczona

Księgowość uproszona to zestawienie podstawowych i prostych zasad gromadzenia danych finansowych, opracowany przez władze skarbowe, aby uprościć właścicielom niewielkich przedsiębiorstw określanie zobowiązań finansowych. Wyróżnia się trzy podstawowe formy uproszczonej księgowości: 1. Karta podatkowa -  polega na opłacaniu stałej kwoty co miesiąc. Stawka ta zależna jest od ilości mieszkańców miejscowości, w której wykonywana jest działalność, a także od ilości zatrudnionych pracowników. 2. Ryczałt ewidencjonowany - polega na płaceniu stawki podatkowej zależnej tylko od przychodów, z pominięciem kosztów. Stawki ryczałtu są znacznie niższe niż standardowe stawki podatku. 3. Książka przychodów i rozchodów - polega na obliczaniu podatku na podstawie sumy kosztów i przychodów. Największa zaletą tej formy jest fakt, iż w przypadku strat nie opłacamy podatku. Zalety uproszczonej księgowości: - mało kosztowna forma księgowości, - łatwa w prowadzeniu, - możliwość monitorowania zdarzeń…
Więcej