Księgowość uproszczona

Księgowość uproszona to zestawienie podstawowych i prostych zasad gromadzenia danych finansowych, opracowany przez władze skarbowe, aby uprościć właścicielom niewielkich przedsiębiorstw określanie zobowiązań finansowych. Wyróżnia się trzy podstawowe formy uproszczonej księgowości: 1. Karta podatkowa -  polega na opłacaniu stałej kwoty co miesiąc. Stawka ta zależna jest od ilości mieszkańców miejscowości, w której wykonywana jest działalność, a także od ilości zatrudnionych pracowników. 2. Ryczałt ewidencjonowany - polega na płaceniu stawki podatkowej zależnej tylko od przychodów, z pominięciem kosztów. Stawki ryczałtu są znacznie niższe niż standardowe stawki podatku. 3. Książka przychodów i rozchodów - polega na obliczaniu podatku na podstawie sumy kosztów i przychodów. Największa zaletą tej formy jest fakt, iż w przypadku strat nie opłacamy podatku. Zalety uproszczonej księgowości: - mało kosztowna forma księgowości, - łatwa w prowadzeniu, - możliwość monitorowania zdarzeń…
Więcej

Definicja KRS

Powszechnie znany skrót KRS pochodzi od Krajowego Rejestru Sądowego. Jest to nic innego, jak publiczny rejestr prowadzony przez Sądy Rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości. Rozpoczął swoje funkcjonowanie 1 stycznia 2001 roku, zastępują tym samym ówczesny rejestr handlowy. Rejestr KRS składa się z trzech części i są to: - rejestr przedsiębiorców, - rejestr stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, - rejestr dłużników niewypłacalnych. W zapisach Krajowego Rejestru Sądowego znaleźć można wszystkie podmioty, które posiadają działalność gospodarczą mającą obowiązek wpisu do KRS. Informacje odnośnie podmiotów biorących udział w obrocie gospodarczym na terenie Polski znajdują się właśnie w KRS. Prócz tego w wielu przypadkach jest tak, iż dopiero dzięki dokonaniu wpisu do KRS, działalność uzyskuje osobowość prawną.
Więcej

Przychód należny

Według tego, o czym informuje nas ustawa odnośnie podatku dochodowego - za przychód z działalności gospodarczej uważane są kwoty stanowiące należność wobec odbiorców. Ogólny zakres przychodów wyłącza wartość zwróconych towarów, udzielonych bonifikatów, jak również skont czym podatku VAT w przypadku czynnych podatników VAT. Tytułowy przychód powstaje w momencie wydania danej rzeczy, w dniu zbycia prawa majątkowego lub w dniu wykonania usługi, ale nie później niż w dniu wystawienia faktury czy też uregulowania należności. Tak, jak w większości przepisów, również tutaj pojawiają się wyjątki, do których zaliczamy: - wystawienie faktury przed nastąpieniem daty wydania towaru, - opłacenie należności przed wydaniem danego towaru. Obowiązek odnośnie regulowania podatku z tytułu przychodu należnego powstaje z chwilą przeniesienia własności na nowego właściciela. Bardzo ważne jest to, aby mieć świadomość, iż podatek musi zostać uregulowany w…
Więcej