Kary za niewystawienie faktury lub rachunku

Prawo podatkowe, w tym Ordynacja Podatkowa i ustawa o VAT, nakładają na przedsiębiorstwa bezwzględny obowiązek wystawiania dokumentów potwierdzających dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi - rachunku lub fakturę. W przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznej zazwyczaj jako dowód zakupu stosuje się paragon. Klient ma jednak prawo zażądania wystawiania dla niego faktury, nawet do 3 miesięcy od momentu dokonania zakupu, a przedsiębiorca ma obowiązek jej wystawienia. Niewywiązanie się z tego obowiązku, niewydawanie faktury lub wystawianie jej w sposób wadliwy, traktowane jest jako przestępstwo skarbowe, za które grozi kara grzywny nawet do 80 stawek dziennych! Stawkę dzienną sąd wylicza biorąc pod uwagę osobisty majątek przedsiębiorcy i jego sytuację rodzinną oraz wysokość osiąganych dochodów. Wysokość stawki dziennej nie może być niższa niż 1/30 minimalnego wynagrodzenia i nie może przekraczać jego 400 krotności. Urząd Skarbowy…
Więcej

SLIM VAT od 2021

Już wkrótce zostaną wdrożone kolejne zmiany w ramach uszczelniania VAT. Uproszczenia w zakresie fakturowania, kursu walut i eksportu to tylko niektóre z udogodnień jakie czekają nas od przyszłego roku. Wkrótce uproszczona zostanie procedura rozliczania zaległych faktur in-minus oraz konieczność uzyskiwania potwierdzenia ich otrzymania (dotychczas konieczne było uzyskanie takiego potwierdzenia przez nabywcę towaru klub usługobiorcę). Jeśli chodzi natomiast o faktury in-plus niebawem poznamy nowe przepisy dotyczące sposobu ich rozliczania, którego będzie można dokonywać na bieżąco. Dodatkowo wydłużony zostanie termin stosowania zerowej stawki zaliczki w eksporcie towarów poza terytorium Unii Europejskiej – z 2 do aż 6 miesięcy. Ponadto podatnicy zyskają możliwość wyboru zasady przeliczania kursu walut w celu obliczania podatku dochodowego i stosowania wspólnego kursu walut dla VAT i VIT. Pozostałe zmiany będą dotyczyły wydłużenia terminu na odliczenie VAT na bieżąco…
Więcej

Odwrotne obciążenie

Odwrotne obciążenie to sytuacja, w której obowiązek rozliczenia podatku VAT przenoszony jest ze sprzedawcy danego towaru lub usługi na nabywcę tego dobra. Procedura stosowania odwrotnego obciążenia regulowana jest przepisami, które znajdują się w ustawie o podatku od towarów i usług. Stosowanie odwrotnego obciążenia możliwe jest gdy: - sprzedawca oraz nabywca są czynnymi płatnikami VAT, - transakcja zawierana między stronami nie podlega zwolnieniu z opodatkowania, - wartość sprzedaży określonych towarów przekracza 20 000 złotych. Stosując odwrotne obciążenie podatnik zobowiązany jest do przekazania określonym organom informacji podsumowującej, w której należy zawrzeć dane podatnika składającego deklarację, dane nabywcy towaru bądź usługi oraz informacje dotyczące transakcji, które objęte są odwrotnym obciążeniem. Stosując odwrotne obciążenie przedsiębiorca nie jest zobowiązany do określenia tej informacji na fakturze, gdyż zapis ten ma jedynie charakter informacyjny.
Więcej