Odwrotne obciążenie

Odwrotne obciążenie to sytuacja, w której obowiązek rozliczenia podatku VAT przenoszony jest ze sprzedawcy danego towaru lub usługi na nabywcę tego dobra. Procedura stosowania odwrotnego obciążenia regulowana jest przepisami, które znajdują się w ustawie o podatku od towarów i usług. Stosowanie odwrotnego obciążenia możliwe jest gdy: - sprzedawca oraz nabywca są czynnymi płatnikami VAT, - transakcja zawierana między stronami nie podlega zwolnieniu z opodatkowania, - wartość sprzedaży określonych towarów przekracza 20 000 złotych. Stosując odwrotne obciążenie podatnik zobowiązany jest do przekazania określonym organom informacji podsumowującej, w której należy zawrzeć dane podatnika składającego deklarację, dane nabywcy towaru bądź usługi oraz informacje dotyczące transakcji, które objęte są odwrotnym obciążeniem. Stosując odwrotne obciążenie przedsiębiorca nie jest zobowiązany do określenia tej informacji na fakturze, gdyż zapis ten ma jedynie charakter informacyjny.
Więcej

Faktura i dodatkowe opłaty

Na fakturze można zawrzeć nie tylko pozycje bezpośrednio związane z VATem, ale także doliczenia nim nie objęte. Zaprezentować w ten sposób na fakturze można wyłącznie opłaty, które nie podlegają podatkowi od towarów i usług w przeciwnym razie musiałby być one wskazane w zestawieniu VAT z odpowiednim tytułem. Opłaty te nie mogą być również objęte stawką 0% ani zwolnieniem. Do opłat nieopodatkowanych zalicza się: - odsetki za nieterminowe płatności, - opłaty sankcyjne, - kary, - odszkodowania, - kaucje, - bony podarunkowe, - środki na pokrycie opłat ponoszonych w imieniu klienta np. koszty wysyłki albo opłaty urzędowe. Należności te wykazuje się poprzez: - wystawienie noty księgowej za nieobjęte VAT-em należności, - doliczenie do faktury wartości nieobjętej VAT-em (poza tabelą). W KPiR fakturę taką księguje się w następujący sposób: - kwota netto musi…
Więcej

Zaostrzenia w kwestii VAT

Podatek VAT, czyli podatek od towarów i usług to danina pieniężna, która dotyczy zarówno sprzedawców, jak i konsumentów. W rzeczywistość wysokość podatku w pełni pokrywa konsument finalny. VAT do Polski wprowadzony został w roku 1993. Ówcześnie za niedopełnienie obowiązków związanych z jego rozliczeniami groziła kara aż 5-krotności podatku należnego, a później 3-krotnego. Przepisy warunkujące tak wysokie kary zostały w końcu wycofane wycofane, jednak jak się okazuje nie na długo. Aktualnie trwają prace nad ustawą, mającą na celu przywrócić sankcje za niedopełnienie VAT-owych obowiązków. Projekt ten jest bardzo kontrowersyjny, gdyż podatnicy zostaną ukarani nie tylko za umyślne wyłudzenia, ale także za niepoprawną interpretację prawną, która może spowodować nieumyślnie uchybienia w firmowych rozliczeniach. Zaostrzenia w kwestii VAT dodatkowo mogą spowodować, że uczciwe osoby, nie chcąc narażać swojej działalności będą decydowały się na…
Więcej