Indywidualny rachunek w ZUS

Wraz z 1 stycznia 2018 roku w życie weszły przepisy mówiące o tym, iż każdy przedsiębiorca, który opłaca składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), będzie miał możliwość wykonania jednego przelewu, z którego następnie zostaną opłacone wszystkie konieczne składki oraz fundusze. Docelowo zmiana ta pozwoli na ograniczenie kosztów wielu osobom, które dotychczas musiały wykonywać co miesiąc kilku przelewów. Najprawdopodobniej każdy przedsiębiorca posiada już swój indywidualny numer rachunku, z którego cyfry 3-10 są identyfikatorem właściwego ZUS-u, a ostatnie 10 cyfr będzie NIP-em danego przedsiębiorstwa. Omawiany proces będzie polegał na tym, że przedsiębiorca będzie robił jeden przelew, a ten w dalszej kolejności będzie dzielony na wszystkie obowiązkowe składki. Ważne jest jednak to, że osoby posiadające zaległości nie będą mogły opłacać bieżących składek, dopóki zaległości nie zostaną uregulowane. WAŻNE! Jeśli jesteś przedsiębiorcą i w…
Więcej

Wystawienie faktury, a obowiązek VAT

Artykuł 106 ust. 1 ustawy o podatku VAT określa, iż faktura VAT powinna być wystawiona nie później niż 15. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu kiedy to dokonana została dostawa towaru, bądź wykonanie usługi. Termin ten dotyczy również faktur zaliczkowych, które dokumentują otrzymanie części, bądź całej zapłaty, a także wystawienia faktury na żądanie osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Zasada ta przewiduje jednak kilka wyjątków. Aczkolwiek terminu obowiązują szczególnie w następujących transakcjach: - usługi budowlane i budowlano-montażowe - 30. dzień od dnia wykonania usługi, - dostawa książek drukowanych, gazet, czasopism i magazynów - 60. dzień od dnia wydania towaru, - niezwrócenie opakowania objętego kaucją zwrotną - 7. dzień od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania, - dostawa energii elektrycznej, cieplnej i chłodniczej oraz gazu przewozowego - dzień upływu terminu płatności.
Więcej

Księgowość uproszczona

Drugą możliwością prowadzenia księgowości oprócz ksiąg rachunkowych jest uproszczona księgowość. Celem jej powstania było ułatwienie prowadzenia działalności przez mikro jednostki. Bowiem wszystkie podmioty nie przekraczające limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych (2 000 00 euro) oraz prowadzące działalność w dozwolonej formie, mogą wybrać jedną z trzech uproszczonych form prowadzenia rachunkowości. Oto one: - Podatkowa księga przychodów i rozchodów - polegająca na ewidencjonowaniu przychodów ze sprzedaży, zakupów towarów i materiałów podstawowych oraz wydatków, zapisywanych w księdze. Cechą charakterystyczną KPiR jest występowanie kolumn, służących ewidencji. - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - sposób ustalania zobowiązania podatkowego, polegającego na rejestracji przychodów z działalności i na ich podstawie ustalaniu zobowiązania podatkowego. - Karta podatkowa - sposób ustalania zobowiązania podatkowego bez ustalania podstawy wymiaru, lecz uwzględniający rodzaj działalności, miejsce jej wykonywania oraz liczbę zatrudnionych pracowników.
Więcej