Wystawienie faktury, a obowiązek VAT

Artykuł 106 ust. 1 ustawy o podatku VAT określa, iż faktura VAT powinna być wystawiona nie później niż 15. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu kiedy to dokonana została dostawa towaru, bądź wykonanie usługi. Termin ten dotyczy również faktur zaliczkowych, które dokumentują otrzymanie części, bądź całej zapłaty, a także wystawienia faktury na żądanie osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Zasada ta przewiduje jednak kilka wyjątków. Aczkolwiek terminu obowiązują szczególnie w następujących transakcjach: - usługi budowlane i budowlano-montażowe - 30. dzień od dnia wykonania usługi, - dostawa książek drukowanych, gazet, czasopism i magazynów - 60. dzień od dnia wydania towaru, - niezwrócenie opakowania objętego kaucją zwrotną - 7. dzień od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania, - dostawa energii elektrycznej, cieplnej i chłodniczej oraz gazu przewozowego - dzień upływu terminu płatności.
Więcej

Księgowość uproszczona

Drugą możliwością prowadzenia księgowości oprócz ksiąg rachunkowych jest uproszczona księgowość. Celem jej powstania było ułatwienie prowadzenia działalności przez mikro jednostki. Bowiem wszystkie podmioty nie przekraczające limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych (2 000 00 euro) oraz prowadzące działalność w dozwolonej formie, mogą wybrać jedną z trzech uproszczonych form prowadzenia rachunkowości. Oto one: - Podatkowa księga przychodów i rozchodów - polegająca na ewidencjonowaniu przychodów ze sprzedaży, zakupów towarów i materiałów podstawowych oraz wydatków, zapisywanych w księdze. Cechą charakterystyczną KPiR jest występowanie kolumn, służących ewidencji. - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - sposób ustalania zobowiązania podatkowego, polegającego na rejestracji przychodów z działalności i na ich podstawie ustalaniu zobowiązania podatkowego. - Karta podatkowa - sposób ustalania zobowiązania podatkowego bez ustalania podstawy wymiaru, lecz uwzględniający rodzaj działalności, miejsce jej wykonywania oraz liczbę zatrudnionych pracowników.
Więcej

Nasze usługi księgowe

Świadczymy kompleksowe usługi na najwyższym poziomie. Nie ograniczamy się jedynie do prowadzenia księgowości. Naszym klientom oferujemy szeroki zakres usług w bardzo dogodnych cenach. Oto główne usługi jakie znajdują się w naszej ofercie: - prowadzenie ksiąg rachunkowych, - prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, - zajmowanie się działem kadr i płac, - reprezentacja Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS-em, - sporządzanie deklaracji VAT i VAT EU, - sporządzanie sprawozdań finansowych, raportów i analiz finansowych, - doradztwo księgowe i podatkowe, - pomoc przy sporządzaniu optymalizacji podatkowej, - sporządzanie optymalizacji podatkowej, - ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.
Więcej