Kontrole podatkowe

Organy skarbowe raz na czas wykazują wzmożona aktywność w kontrolach podatkowych. Skupiają się wtedy mnie tylko na rozliczeniach podatkowych, ale także na celach wydatkowania wsparcia finansowego. Często zmieniające się przepisy podatkowe w wielu przypadkach budzą niejasności i narażają podatników na pułapki. Organy skarbowe posiadają teraz bardzo profesjonalne narzędzia do analizy porównawczej oraz dobrze wyszkoloną kadrę. Warto więc odpowiednio przygotować się na kontrolę ze strony Urzędu Skarbowego. Ciągłość i rzetelne spełnianie obowiązków podatkowych to pierwsza i najważniejsza kwestia, która pozwala na przebycie kontroli bez większych problemów. Najlepiej obowiązkami podatkowymi z pewnością zajmują się profesjonaliści biur rachunkowych, którzy są na bieżąco ze zmianami podatkowymi i prawem. Organ kontrolny w pierwszej kolejności zajmuje się zobowiązaniami bliskimi przedawnienia. Jeśli zatem nie są Państwo pewni czy wszystko było należycie prowadzone lub mają Państwo jakieś zaległości,…
Więcej

Opłaty lokalne

Pod pojęciem „opłat lokalnych” kryje się danina publiczna o charakterze poza podatkowych. Warto zaznaczyć, że ten rodzaj opłat określa się jako: - pieniężne, - przymusowe, - bezzwrotne. Opłaty lokalne należą do grupy opłat związanych z czynnościami urzędowymi. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wyróżnia następujące rodzaje opłat lokalnych: 1. opłata targowa (pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach) 2. opłata miejscowa (kwota, którą obowiązkowo musimy ponieść wyjeżdżając do miejscowości w celach turystycznych, wypoczynkowych i szkoleniowych) 3. opłata uzdrowiskowa (pobierana jest od osób przebywających w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych) 4. opłata od posiadania psa (ta opłata zależy od zasad ustalonych przez radę gminy, nie jest to opłata obowiązkowa) Ten rodzaj opłat jest jednym z najważniejszych źródeł finansowania dla gmin.
Więcej

Uproszczone sprawozdanie finansowe

Mikro jednostki od 2015 roku zostały uprawnione do sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej. Dokument taki składa się przede wszystkim z bilansu, rachunku zysków i strat, a także informacji uzupełniającej, która powinna zawierać między innymi kwotę zobowiązań finansowych z tytułu gwarancji i poręczeń, które nie zostały zawarte w bilansie, zobowiązania dotyczące emerytur, kwoty zaliczek i kredytów oraz wartości udziałów własnych i przyczyny ich nabycia. Do uproszczonej formy sporządzania sprawozdań finansowych uprawnione zostały spółki handlowe tj. spółki osobowe i kapitałowe oraz inne osoby prawne, które nie mogą przekroczyć następujących wartości: - 1 500 000 złotych* - suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, - 3 000 000 złotych*- przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy. - 10 osób*- zatrudnienie średnioroczne. Dodatkowo osoby fizyczne, które dobrowolnie prowadzą księgi rachunkowe…
Więcej