Sposoby ustalania wyniku finansowego

Jakie obowiązują sposoby ustalania wyniku finansowego? Od czego uzależniony jest wybór metody? Na początku artykułu warto wyjaśnić czym jest wynik finansowy. Tym pojęciem określamy różnicę między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami poniesionymi bezpośrednio w związku z uzyskaniem tych przychodów oraz kosztami ogólnymi okresu. Wynik może przyjmować wielkość dodatnią lub ujemną – zysk lub stratę. W niektórych przypadkach wielkość ustala się na poziomie zero, gdy przychody równają się kosztom. Na sposób zamknięcia kont oraz ustalenia wyniku finansowego wpływa przede wszystkim przyjęta przez jednostkę metoda ewidencji kosztów oraz wybrany wariant sporządzania rachunku zysków i strat. W przypadku sporządzania rachunku zysków i strat mamy do wyboru: - wariant porównawczy; - wariant kalkulacyjny; Podstawowe różnice wariantów wynikają ze sposobu prezentacji danych.
Więcej

Plan finansowy

Plan finansowy to określenie planowanych wydatków i przychodów firmy. Ma on na celu podnieść wartość firmy, osiągnąć zyski czy ograniczyć możliwe zagrożenia. Należy w nim wykazać, że cele, które zaplanowaliśmy będą pokrywały koszty, ale także zwiększały ilość funduszy firmy. Aby plan finansowy był prawidłowo sporządzony trzeba w nim zawrzeć pewne informacje. W pierwszej kolejności należy określić cele firmy i stworzyć sprawozdanie finansowe. Następnie oszacować koszty niezbędne do realizacji celu. Trzecim krokiem jest przeprowadzenie krótkoterminowych i długoterminowych prognoz finansowych. Kontrola przepływu pieniędzy w środku firmy. Ostatnim etapem jest stworzenie strategii działania, w sytuacji, gdy pojawią się jakieś nieoczekiwane zmiany. W planie finansowym można wyodrębnić trzy pewne wskaźniki: rentowności majątku- zysk w stosunku do wielkości majątku rentowność sprzedaży- stosunek zrealizowanych wyników finansowych do wielkości sprzedaży rentowność kapitałów własnych- stosunek między zyskiem netto…
Więcej

Klasyfikacja dowodów księgowych

Dowód księgowy stanowi potwierdzenie dokonania transakcji gospodarczej. Jaka obowiązuje klasyfikacja dowodów księgowych oraz według jakich kryteriów zostają podzielone? Kryteria klasyfikacji dowodów księgowych: - według podstawy sporządzenia (pierwotne i wtórne) - jednostka sporządzająca (własne, obce) - przeznaczenie (wewnętrzne, zewnętrzne) - rodzaj przedmiotu ewidencji księgowej (kasowe, bankowe, magazynowe, płacowe, zakupu, sprzedaży) Dowody księgowe powinny charakteryzować się: - rzetelnością, - kompletnością, - brakiem błędów rachunkowych. Przed przyjęciem dowodu do księgowania należy sprawdzić go pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Istotna jest również adnotacja potwierdzająca sprawdzenie dokumentu oraz podpis osoby sprawdzającej.
Więcej