Przywileje małego podatnika

Mały podatnik – przedsiębiorca, którego wartość przychodu ze sprzedaży w poprzednim roku podatkowym wraz z kwotą podatku VAT należnego nie przekroczył ustawowych limitów. W podatku VAT kwota ta jest wyrażona jako równowartość 2 000 000 euro. Należy dokonać przeliczenia tej kwoty według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ustalonego na pierwszy dzień roboczy października. Przywileje małego podatnika w PIT Posiadanie statusu małego podatnika w zakresie podatku dochodowego daje możliwość rozliczenia zaliczek w trakcie roku podatkowego w okresach kwartalnych. Ważne jednak jest to, aby o wyborze takiej formy regulowania zaliczek na podatek dochodowy, poinformować w rozliczeniu rocznym. Małym podatnikom przysługuje również możliwość skorzystania z jednorazowej amortyzacji środków trwałych do wartości 50 000 euro (limit na 2020 rok). Spośród przywilejów małego podatnika w VAT możemy wymienić: - Możliwość korzystania z metody kasowej rozliczania…
Więcej

Split payment – najważniejsze informacje

W Polsce split payment miał obowiązywać od stycznia 2018 roku. Z przyczyn niezależnych, ustawa wprowadzająca obowiązkowy split payment weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. Jest to podzielona płatność (płatność nabywcy za towar czy usługę jest dokonywana na dwa rachunki bankowe dostawcy lub usługodawcy). Podział płatności: - wartość sprzedaży netto → rachunek bankowy dostawcy - zapłata kwoty podatku → trafia na specjalny rachunek VAT Po wprowadzeniu tej zmiany stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest koniecznością po spełnieniu łącznie 3 warunków: 1.  obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019 r. 2. dokonywana jest transakcja B2B-sprzedawca oraz odbiorca są podatnikami, niezależnie czy czynnymi czy zwolnionymi z VAT 3. wartość towarów brutto przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty Odpowiedzialność podatkowa Jeśli płatność zostanie…
Więcej

Kontrole podatkowe

Organy skarbowe raz na czas wykazują wzmożona aktywność w kontrolach podatkowych. Skupiają się wtedy mnie tylko na rozliczeniach podatkowych, ale także na celach wydatkowania wsparcia finansowego. Często zmieniające się przepisy podatkowe w wielu przypadkach budzą niejasności i narażają podatników na pułapki. Organy skarbowe posiadają teraz bardzo profesjonalne narzędzia do analizy porównawczej oraz dobrze wyszkoloną kadrę. Warto więc odpowiednio przygotować się na kontrolę ze strony Urzędu Skarbowego. Ciągłość i rzetelne spełnianie obowiązków podatkowych to pierwsza i najważniejsza kwestia, która pozwala na przebycie kontroli bez większych problemów. Najlepiej obowiązkami podatkowymi z pewnością zajmują się profesjonaliści biur rachunkowych, którzy są na bieżąco ze zmianami podatkowymi i prawem. Organ kontrolny w pierwszej kolejności zajmuje się zobowiązaniami bliskimi przedawnienia. Jeśli zatem nie są Państwo pewni czy wszystko było należycie prowadzone lub mają Państwo jakieś zaległości,…
Więcej