Wystawienie faktury, a obowiązek VAT

Artykuł 106 ust. 1 ustawy o podatku VAT określa, iż faktura VAT powinna być wystawiona nie później niż 15. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu kiedy to dokonana została dostawa towaru, bądź wykonanie usługi. Termin ten dotyczy również faktur zaliczkowych, które dokumentują otrzymanie części, bądź całej zapłaty, a także wystawienia faktury na żądanie osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Zasada ta przewiduje jednak kilka wyjątków. Aczkolwiek terminu obowiązują szczególnie w następujących transakcjach: - usługi budowlane i budowlano-montażowe - 30. dzień od dnia wykonania usługi, - dostawa książek drukowanych, gazet, czasopism i magazynów - 60. dzień od dnia wydania towaru, - niezwrócenie opakowania objętego kaucją zwrotną - 7. dzień od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania, - dostawa energii elektrycznej, cieplnej i chłodniczej oraz gazu przewozowego - dzień upływu terminu płatności.
Więcej

Podatek CIT

Podatek CIT to podatek odprowadzany z tytułu osiągniętych dochodów spółek. W Polsce wprowadzony ustawą z dnia 31 stycznia 1989 roku, z kolei nowa ustawa uchwalona została 15 lutego 1992 roku i od tego dnia obowiązuje aż po dzień dzisiejszy. Podatnikami, których obejmuje omawiany podatek są wszelkie osoby prawne, które niezależnie od tego, w jaki sposób, nabyły osobowość prawną. Oprócz tego do grona podatników zaliczają się spółki kapitałowe w organizacji, spółki komandytowo-akcyjne, itp. Podmiotami zwolnionymi z tego podatku są jednostki takie, jak: Skarb Państwa, NBP, jednostki budżetowe, przedsiębiorstwa międzynarodowe, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ZUS, OFE, organizacje religijne, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, itp. Tak, jak wcześniej zostało już wspomniane, przedmiotem opodatkowania podatkiem CIT jest dochód, a niekiedy przychód (w sytuacjach, gdy przychody zostały osiągnięte na terytorium RP przez…
Więcej

Zasady rachunkowości – zasada współmierności

W rachunkowości można znaleźć wiele zasad, które wydaje się, że wprowadzają spore utrudnienia i zamieszania w prowadzeniu rachunkowości. Jednak okazuje się, że są niezwykle potrzebne, by prowadzona rachunkowość dobrze odzwierciedlała stan finansowy jednostki gospodarczej. Jedną z podstawowych zasad rachunkowości jest zasada memoriałowa, która stanowi, że w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniu finansowym ujmuje się ogół operacji, dotyczących danego okresu. W ramach tej zasady wyróżnia się zasadę współmierności przychodów i kosztów z nimi związanych. Zasada współmierności przychodów i kosztów z nimi związanych polega na tym, że koszty poniesione w celu osiągnięcia danych przychodów muszą być ujęte w księgach rachunkowych, w tym samym okresie rozrachunkowym, co osiągnięte przychody. Zasada ta znajduje zastosowanie głównie w kosztach bezpośrednich.
Więcej