Ile masz czasu na wystawienie faktury?

Faktura VAT, to dokument potwierdzający dokonanie transakcji między stronami. Dla strony wystawiającej jest to poświadczenie zapłaty, a dla strony otrzymującej podstawa do uregulowania zapłaty. Faktura VAT musi zostać wystawiona nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Od tej zasady ustanowiono wyjątki. Faktura musi być wystawiona nie później niż: - 30 dnia od dnia wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej, - 60 dnia od dnia wydania towarów, jeżeli chodzi o dostawę książek drukowanych oraz drukowanych gazet, czasopism i magazynów, - 90 dnia od dnia wykonania czynności polegających na drukowaniu książek, gazet, czasopism i magazynów, - z upływem terminu płatności w przypadku dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, a także świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, najmu, leasingu, ochrony osób oraz…
Więcej

Jak prawidłowo wystawić fakturę VAT-marża?

Faktura VAT różni się od pozostałych faktur. Stosuje się ją w obrocie artykułami używanymi, antykami, dziełami sztuki itd. Marża stanowi różnicę pomiędzy kwotą należności, jaką powinien uiścić nabywca, a ceną jaką zapłaci sprzedawca. Faktura VAT marża ma bardzo uproszczoną budowę w związku z czym nie musi zawierać następujących danych: - ceny jednostkowej netto, - kwoty rabatów, - sumy wartości sprzedaży netto i naliczonego podatku, - stawki podatku, - kwoty należności ogółem. Na fakturze VAT marża nie trzeba zamieszczać wysokości marży. Dane, które muszą być obowiązkowo zawarte na fakturze VAT-marża: - data wystawienia i kolejny numer, - imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług wraz z ich adresami, - numer NIP sprzedawcy i nabywcy, - nazwa towaru, - data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi,…
Więcej

Faktura i dodatkowe opłaty

Na fakturze można zawrzeć nie tylko pozycje bezpośrednio związane z VATem, ale także doliczenia nim nie objęte. Zaprezentować w ten sposób na fakturze można wyłącznie opłaty, które nie podlegają podatkowi od towarów i usług w przeciwnym razie musiałby być one wskazane w zestawieniu VAT z odpowiednim tytułem. Opłaty te nie mogą być również objęte stawką 0% ani zwolnieniem. Do opłat nieopodatkowanych zalicza się: - odsetki za nieterminowe płatności, - opłaty sankcyjne, - kary, - odszkodowania, - kaucje, - bony podarunkowe, - środki na pokrycie opłat ponoszonych w imieniu klienta np. koszty wysyłki albo opłaty urzędowe. Należności te wykazuje się poprzez: - wystawienie noty księgowej za nieobjęte VAT-em należności, - doliczenie do faktury wartości nieobjętej VAT-em (poza tabelą). W KPiR fakturę taką księguje się w następujący sposób: - kwota netto musi…
Więcej