Czym jest prawo pracy?

Strona główna / Księgowość / Czym jest prawo pracy?

Prawo pracy stanowi jedną z gałęzi zajmującej się regulacją stosunków pomiędzy pracownikami i pracodawcami. Określa także jakie zasady powinny panować w firmie, a także jakie zobowiązania, prawa oraz obowiązki posiada każda ze stron.
Kodeks Pracy to najważniejszy akt prawny. Obowiązującym dokumentem w Polsce jest wersja ustawy z 1974 roku. W Prawie pracy znaleźć można zbiór przepisów powstałych w oparciu o dyrektywy Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. W Kodeksie zawarte zostało 15 działów związanych z różnymi strefami świata pracy. Do najważniejszych zaliczyć można stosunek pracy, wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia, obowiązki pracownika i pracodawcy, odpowiedzialność materialna pracownika, czas pracy, urlopy pracownicze, uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, zatrudnianie młodocianych, bezpieczeństwo i higiena pracy, układy zbiorowe, rozpatrywanie sporów itp.
Przepisami nie są objęte osoby wykonujące pracę w ramach umów cywilnoprawnych.
Aktem prawnym regulującym stosunki między zleceniodawcami i zleceniobiorcami, a także pomiędzy zamawiającym a wykonawcą jest Kodeks Cywilny.

%d bloggers like this: