Czym jest restrukturyzacja?

Restrukturyzacja inaczej rozumiana jest jako przeprowadzenie gwałtownych zmian w aktywach, pasywach lub organizacji przedsiębiorstwa. Celem restrukturyzacji jest stworzenie przesłanek do wzrostu wartości firmy. Przyczyny, w wyniku których przedsiębiorcy decydują się na taką modyfikacje są wysokie koszty działalności, zbyt energochłonna produkcja, niska jakość produktów lub wzrost konkurencyjności. Wyróżnić można cztery typy restrukturyzacji - kreatywną, antycypacyjną, dostosowawczą oraz naprawczą. W zależności od metody może mieć charakter naprawczy, wprowadzać zmiany mające na celu ustabilizowanie funkcjonowania lub osiągnięcia dodatniego bilansu lub dokonywanie przewidywań oraz porównań z innymi przedsiębiorstwami. Analiza produkcji przedsiębiorstwa i rynku, a także przegląd aktyw ma na celu wprowadzenie adekwatnie stosownych zmian, których celem będzie znaczna poprawa wydajności poszczególnych procesów działalności gospodarczej. W Polsce stosowne regulacje oraz prawa znaleźć można w ustawie Prawa restrukturyzacyjnego z 2015 roku.
Więcej

Czym jest Certyfikat Rezydencji Podatkowej?

Wielu podatników wciąż decyduje się na rejestrację działalności gospodarczej poza granicami Polski. Powodem jest fakt, że w niektórych krajach prowadzenie firmy jest tańsze pod względem podatków oraz ubezpieczeń. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych oraz osób fizycznych, Certyfikat Rezydencji Podatkowej zajmuje się określaniem siedziby lub miejscem zamieszkania podatnika. Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi, Polacy, którzy mają firmę zarejestrowaną za granicą, ale sami wciąż mieszkają i działają w Polsce zobowiązani są do rozliczania zarówno w miejscu rejestracji przedsiębiorstwa, ale także i w Polsce. Certyfikat Rezydencji Podatkowej wydaje odpowiedni urząd skarbowy. Dokument ten potrzebny jest także w przypadku zawarcia umowy z zagranicznym kontrahentem. W przypadku konieczności przedłożenia Certyfikatu posługiwać się można zarówno wersją elektroniczną jak i papierową. Deklaracja na mocy prawa nie traci swojej wartości, aż do momentu gdy…
Więcej

Zasady i pojęcia związane z rachunkowością

Rachunkowość i Księgowość to działy, które występują w każdym przedsiębiorstwie. Zasady ich prowadzenia, ewidencji oraz kontrolowania zawarte są m.in. w księgach oraz ustawach. Bez regulacji oraz przepisów przedsiębiorcy mogliby napotkać problemy z prawidłowym np. wyliczeniem lub sporządzeniem analizy czy sprawozdania. Jedną z takich reguł jest zasada memoriałowa. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości w księgach ujęte powinny zostać wszystkie przychody oraz obciążające je koszty dotyczące danego roku obrotowego. Dla zapewnienia współmierności przychodów i kosztów do ewidencji aktywów lub pasywów okresu sprawozdawczego zalicza się także koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów. Mówiąc prościej, wszelkie zarobki oraz wydatki przedsiębiorstwa uznaje się za osiągnięte lub poniesione dopiero w momencie ich wystąpienia, a nie w przypadku np. wydatku pieniężnego. Dodatkowo, jeżeli wystąpiły nieuregulowane, ale poniesione koszta uzyskania przychodów, to prowadzić mogą w rezultacie do powstania…
Więcej