Plan finansowy

Plan finansowy to określenie planowanych wydatków i przychodów firmy. Ma on na celu podnieść wartość firmy, osiągnąć zyski czy ograniczyć możliwe zagrożenia. Należy w nim wykazać, że cele, które zaplanowaliśmy będą pokrywały koszty, ale także zwiększały ilość funduszy firmy. Aby plan finansowy był prawidłowo sporządzony trzeba w nim zawrzeć pewne informacje. W pierwszej kolejności należy określić cele firmy i stworzyć sprawozdanie finansowe. Następnie oszacować koszty niezbędne do realizacji celu. Trzecim krokiem jest przeprowadzenie krótkoterminowych i długoterminowych prognoz finansowych. Kontrola przepływu pieniędzy w środku firmy. Ostatnim etapem jest stworzenie strategii działania, w sytuacji, gdy pojawią się jakieś nieoczekiwane zmiany. W planie finansowym można wyodrębnić trzy pewne wskaźniki: rentowności majątku- zysk w stosunku do wielkości majątku rentowność sprzedaży- stosunek zrealizowanych wyników finansowych do wielkości sprzedaży rentowność kapitałów własnych- stosunek między zyskiem netto…
Więcej

Klasyfikacja dowodów księgowych

Dowód księgowy stanowi potwierdzenie dokonania transakcji gospodarczej. Jaka obowiązuje klasyfikacja dowodów księgowych oraz według jakich kryteriów zostają podzielone? Kryteria klasyfikacji dowodów księgowych: - według podstawy sporządzenia (pierwotne i wtórne) - jednostka sporządzająca (własne, obce) - przeznaczenie (wewnętrzne, zewnętrzne) - rodzaj przedmiotu ewidencji księgowej (kasowe, bankowe, magazynowe, płacowe, zakupu, sprzedaży) Dowody księgowe powinny charakteryzować się: - rzetelnością, - kompletnością, - brakiem błędów rachunkowych. Przed przyjęciem dowodu do księgowania należy sprawdzić go pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Istotna jest również adnotacja potwierdzająca sprawdzenie dokumentu oraz podpis osoby sprawdzającej.
Więcej

Metody amortyzacji

Amortyzacja, czyli odzwierciedlenie zużycia danego składnika majątku. Ze względu właśnie tego zużycia, z czasem maleje ich wartość. Aby kontrolować ten spadek, należy prowadzić odpisy amortyzacyjne. Konkludując, koszt danego składnika nie jest od razu wpisywany do wydatków przedsiębiorstwa, a jest rozkładany na przestrzeni czasu. Istnieją dwie główne metody amortyzacji: metoda liniowa metoda degresywna Aby odpowiednio sklasyfikować składnik majątku należy najpierw poznać grupy klasyfikacji. 0. Grunty 1. Budynki, lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. Kotły i maszyny energetyczne 4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 5. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 6. Urządzenia techniczne 7. Środki transportu 8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, niesklasyfikowane gdzie indziej 9. Inwentarz żywy Amortyzacja za pomocą metody liniowej dotyczy grup 1, 4-6 oraz…
Więcej