Czynny żal w wersji elektronicznej

Czynnym żalem nazywamy pismo, pozwalające na uniknięcie konsekwencji spowodowanych opóźnieniem w złożeniu deklaracji czy zapłacie podatku.Dokument ten chroni podatnika przed odpowiedzialnością karną i skarbową jeśli został złożony przed udokumentowaniem przestępstwa lub wykroczenia przez organ ścigania i nim ten rozpoczął czynności sprawdzające. Do niedawna czynny żal można było składać wyłącznie w wersji papierowej. Od kilku miesięcy możliwe jest jego przesyłania w formie elektronicznej. Czynny żal nie może zostać dostarczony do urzędu w formie skanu wysłanego mailem bądź maila. Jedyną możliwością jest skorzystanie ze środków komunikacji elektronicznej, na przykład skrzynki ePUAP właściwego urzędu skarbowego. Aby złożyć elektroniczny czynny żal należy zalogować się do platformy ePUAP, dostępnej na stronie ministerialnej gov.pl, wybrać opcję “wyślij pismo ogólne” i uzupełnić formularz wpisując: - nazwę właściwego urzędu skarbowego, - rodzaj pisma (“zawiadomienie”), - tytuł dokumentu (“czynny…
Więcej

Uproszczone sprawozdanie finansowe

Mikro jednostki od 2015 roku zostały uprawnione do sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej. Dokument taki składa się przede wszystkim z bilansu, rachunku zysków i strat, a także informacji uzupełniającej, która powinna zawierać między innymi kwotę zobowiązań finansowych z tytułu gwarancji i poręczeń, które nie zostały zawarte w bilansie, zobowiązania dotyczące emerytur, kwoty zaliczek i kredytów oraz wartości udziałów własnych i przyczyny ich nabycia. Do uproszczonej formy sporządzania sprawozdań finansowych uprawnione zostały spółki handlowe tj. spółki osobowe i kapitałowe oraz inne osoby prawne, które nie mogą przekroczyć następujących wartości: - 1 500 000 złotych* - suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, - 3 000 000 złotych*- przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy. - 10 osób*- zatrudnienie średnioroczne. Dodatkowo osoby fizyczne, które dobrowolnie prowadzą księgi rachunkowe…
Więcej

Możliwość zmiany sposobu opłacania zaliczek na PIT w trakcie roku

Zgodnie z obowiązującym prawem, podatnicy PIT, którzy osiągają dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, która jest opodatkowana wg skali podatkowej lub podatkiem liniowym, jest zobowiązania do regulowania w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy. Wybór sposobu opłacania należy do podatnika. Zaliczki opłacane miesięcznie stanowią pewnego rodzaju „normę”, co oznacza, że może je opłacać każdy podatnik, który prowadzi działalność opodatkowaną w powyżej określony sposób. Z kolei możliwość do kwartalnego rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, przysługuje: - małym podatnikom, u którego wartość ze sprzedaży + podatek VAT należny nie przewyższyły kwoty 8 747 000 zł (kwota ustalona na rok 2020), - podatnikom, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Zaliczki wpłacane co miesiąc są regulowane do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Z kolei zaliczki regulowane kwartalnie, są wpłacane do 20 dnia…
Więcej