Wszystko o fakturze zbiorczej

Opcja pozwalająca przedsiębiorcom na sporządzenie faktury zbiorczej, daje również możliwość udokumentowania kilku transakcji jednocześnie. Istotne jednak jest to, aby operacje te były wykonane przez jednego przedsiębiorcę dla jednego kontrahenta. Natomiast przepisy obowiązujące w Polsce, nie do końca precyzują owe zagadnienie. Przedmiotem faktury zbiorczej jest kilka dostaw towarów, które zostały zamówione przez jednego kontrahenta, a także które powinny odbyć się w jednym miejscu. Ewentualna możliwość wystawienia owego dokumentu zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązuje przez 15 dni miesiąca, który następuje po miesiącu dokonania dostawy. W fakturze zbiorczej należy zawrzeć informacje obowiązkowe do których zaliczamy datę wystawienia faktury, nazwę podatnika oraz kontrahenta, nazwę towaru, numer NIP spółki, datę zakończenia dostawy, itp.. Możliwość wystawienia faktur zbiorczych daje przedsiębiorcom możliwość obniżenia kosztów księgowych. Dodatkowo jest to także oszczędność czasu oraz zminimalizowanie ilości wystawianych dokumentów. Prócz…
Więcej

Koszty – układ rodzajowy

Jednym z występujących w Polsce układów kosztów prowadzonej działalności, jest układ rodzajowy. Pozwala on podzielić koszty ze względu na przedmiot (rodzaj), z którego wynikają poszczególne koszty firmy. Koszty te automatycznie mogą wiązać się z materiałami, energią, jak również środkiem trwałym. Ewidencjonowanie owych kosztów jest powiązane z kosztami, które poniesione zostały w danym okresie sprawozdawczym, a co ważne – nie w okresie, do którego się odnoszą. Układ rodzajowy kosztów dzielimy na: - AMORTYZACJA, która dotyczy kosztów zużycia środków trwałych, jak również wartości niematerialnych i prawnych, - ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII, które dotyczy kosztów zużycia podstawowych materiałów oraz surowców, biurowych części zapasowych, opakowań, energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody oraz gazu, - USŁUGI OBCE, które wiążą się z usługami świadczonymi przez dostawców zewnętrznych, - PODATKI I OPŁATY, które wiążą się z opłatami…
Więcej

Czynny żal, a więc kiedy powiadomić o czynie zabronionym?

Powiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego jest rozwiązaniem, z którego skorzystać mogą osoby w przypadku, kiedy nie wywiązały się z obowiązku dotyczącego złożenia deklaracji podatkowej w odgórnie narzuconym terminie. Zgodnie z tym, co mówią przepisy zawarte w Kodeksie Karnym Skarbowym – karze za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe nie podlega ten, który po popełnieniu czynu zabronionego, zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania, przedstawiając okoliczności owego czynu oraz osoby biorące udział w jego popełnieniu. Czynny żal składa się na piśmie we właściwym oddziale Urzędu Skarbowego osobiście, bądź wysyłając listownie. Przepisy nie precyzują terminu składania owego zawiadomienia. Tak samo – nie ma określonego wzoru odnośnie tego, jak zawiadomienie powinno wyglądać. Istnieje jednak spis informacji, które powinny się w nim znaleźć. Są to: - dane odnośnie osoby wnoszącej zawiadomienie, - charakter popełnionego czynu…
Więcej