Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę – jednostronna czynność prawna, której skutkiem jest zakończenie (po upływie okresy wypowiedzenia) dotychczasowego stosunku pracy. Może być sporządzone zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. W sytuacji, kiedy umowa z danym pracownikiem jest rozwiązywana przez pracodawcę, wówczas w wypowiedzeniu musi znaleźć się pouczenie odnośnie przysługującego pracownikowi prawa odwołania się do Sądu Pracy. Z kolei w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony, pracodawca jest zobowiązany do wskazania przyczyny zwolnienia. Zgodnie z polskim prawem pracy, okres wypowiedzenia umowy jest uzależniony od rodzaju umowy oraz czasu, na jaki została podpisana. Kodeks Pracy nakazuje, aby w przypadku umowy na czas próby, okres wypowiedzenia wynosił: - 3 dni robocze, gdy okres próby nie przekraczał 2 tygodni, - 7 dni roboczych, gdy okres próby był dłuższy niż 2 tygodnie, - 14 dni roboczych,…
Więcej

Przywileje małego podatnika

Mały podatnik – przedsiębiorca, którego wartość przychodu ze sprzedaży w poprzednim roku podatkowym wraz z kwotą podatku VAT należnego nie przekroczył ustawowych limitów. W podatku VAT kwota ta jest wyrażona jako równowartość 2 000 000 euro. Należy dokonać przeliczenia tej kwoty według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ustalonego na pierwszy dzień roboczy października. Przywileje małego podatnika w PIT Posiadanie statusu małego podatnika w zakresie podatku dochodowego daje możliwość rozliczenia zaliczek w trakcie roku podatkowego w okresach kwartalnych. Ważne jednak jest to, aby o wyborze takiej formy regulowania zaliczek na podatek dochodowy, poinformować w rozliczeniu rocznym. Małym podatnikom przysługuje również możliwość skorzystania z jednorazowej amortyzacji środków trwałych do wartości 50 000 euro (limit na 2020 rok). Spośród przywilejów małego podatnika w VAT możemy wymienić: - Możliwość korzystania z metody kasowej rozliczania…
Więcej

CIT w spółkach komandytowych

Coraz częściej słyszy się o planach rządu na wprowadzenie zmian w opodatkowaniu spółek komandytowych. Zgodnie zapowiedziami spółki komandytowe mają zostać opodatkowane podatkiem CIT oraz być zobowiązane do ujawniania planów polityki podatkowej. Obecnie spółki komandytowe to podmioty, które nie podlegają opodatkowaniu i posiadają przejrzystość podatkową. Już od 2021 roku, rząd chce wprowadzić zmiany, które obligowały będą spółki komandytowe do: - upublicznienia planów polityki podatkowej prowadzonych firm - opłacania przez wspólników spółki podatku od osób prawnych Wprowadzenie powyższych zmian spowodować może większe natężenie kontroli podatkowych, związanych z niedokonaniem przez przedsiębiorców płatności podatku zgodnie z planem podatkowym. W przypadku zaś opodatkowania podatkiem CIT, poddany temu ma być dochód uzyskany przez komandytariusza, czyli inwestora, natomiast komplementariusz będzie miał możliwość odliczenia podatku dochodowego zapłaconego przez spółkę. Wprowadzenie tych zmian, spowodowane jest w szczególności faktem, że…
Więcej