Blog

Księgi rachunkowe w spółce z o.o.

Czy księgi rachunkowe w spółce z o.o. są obowiązkowe? Czy istnieje możliwość wyboru innego sposobu ewidencji księgowej? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do grona spółek kapitałowych handlowych. Zasady prowadzenia księgowości reguluje ustawa z 29 września 1994 roku. Zgodnie z jej zapisami spółka z o.o. zobowiązana jest do prowadzenia wyłącznie pełnej formy księgowości, czyli ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe w spółce z o.o. zobowiązują do szczegółowej oraz rzetelnej ewidencji księgowej. Zgodnie z ustawą o rachunkowości ewidencji podlega każda złotówka przepływająca przez spółkę. Każda operacja, faktura lub płatność na rachunku musi zostać powiązana z odpowiednim wpisem w księgach rachunkowych. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w spółce z o.o. obliguje do sporządzania sprawozdań finansowych, które stanowi podsumowania wszystkich operacji w spółce. Na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu można dokonać wyceny wartości firmy. Sprawozdanie finansowe powinno zawierać:…
Więcej

Plan finansowy

Plan finansowy to określenie planowanych wydatków i przychodów firmy. Ma on na celu podnieść wartość firmy, osiągnąć zyski czy ograniczyć możliwe zagrożenia. Należy w nim wykazać, że cele, które zaplanowaliśmy będą pokrywały koszty, ale także zwiększały ilość funduszy firmy. Aby plan finansowy był prawidłowo sporządzony trzeba w nim zawrzeć pewne informacje. W pierwszej kolejności należy określić cele firmy i stworzyć sprawozdanie finansowe. Następnie oszacować koszty niezbędne do realizacji celu. Trzecim krokiem jest przeprowadzenie krótkoterminowych i długoterminowych prognoz finansowych. Kontrola przepływu pieniędzy w środku firmy. Ostatnim etapem jest stworzenie strategii działania, w sytuacji, gdy pojawią się jakieś nieoczekiwane zmiany. W planie finansowym można wyodrębnić trzy pewne wskaźniki: rentowności majątku- zysk w stosunku do wielkości majątku rentowność sprzedaży- stosunek zrealizowanych wyników finansowych do wielkości sprzedaży rentowność kapitałów własnych- stosunek między zyskiem netto…
Więcej

Klasyfikacja dowodów księgowych

Dowód księgowy stanowi potwierdzenie dokonania transakcji gospodarczej. Jaka obowiązuje klasyfikacja dowodów księgowych oraz według jakich kryteriów zostają podzielone? Kryteria klasyfikacji dowodów księgowych: - według podstawy sporządzenia (pierwotne i wtórne) - jednostka sporządzająca (własne, obce) - przeznaczenie (wewnętrzne, zewnętrzne) - rodzaj przedmiotu ewidencji księgowej (kasowe, bankowe, magazynowe, płacowe, zakupu, sprzedaży) Dowody księgowe powinny charakteryzować się: - rzetelnością, - kompletnością, - brakiem błędów rachunkowych. Przed przyjęciem dowodu do księgowania należy sprawdzić go pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Istotna jest również adnotacja potwierdzająca sprawdzenie dokumentu oraz podpis osoby sprawdzającej.
Więcej

Uzyskanie wniosków o niezaleganiu w ZUS oraz US || Składanie wniosków do KRS w imieniu Klienta || Wnioski do BDO || JPK_V7