Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe są dokumentami, które muszą zawierać zapis wszelkich transakcji, obrotów oraz sald, gdyż są prowadzone w oparciu o dowody księgowe. Prowadzeniem ksiąg rachunkowych mogą zajmować się właściciele przedsiębiorstwa, bądź podmioty do tego uprawnione (biuro rachunkowe, księgowi itp.). Bardzo często otrzymujemy od Państwa zapytanie o to, jakie podmioty są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zatem dzisiaj postaramy się Państwu odpowiedzieć na owe pytanie. Podmiotami, które w głównej mierze muszą prowadzić księgi rachunkowe, są: - osoby fizyczne, - spółki jawne, - spółki partnerskie, - spółki cywilne. Na każdym z tych podmiotów obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych pojawia się po przekroczeniu wartości przychodu o równowartości 2 000 000 euro. Bez względu na wysokość przychodów, prowadzenie ksiąg rachunkowych spoczywa na: - spółkach handlowych, - spółka z o.o., - spółkach komandytowych, - spółkach z o.o.…
Więcej

L4 w formie elektronicznej

Elektroniczne zwolnienia lekarskie są obowiązkowe od 1 grudnia 2018 roku. Do tej pory lekarze mogli wystawiać zwolnienia w tradycyjnej, papierowej wersji. Od kilku dni nie ma już takiej możliwości. Niektórzy lekarze już w 2017 roku zaczęli dobrowolnie korzystać z możliwości wystawiania elektronicznych zwolnień. Z miesiąca na miesiąc odsetek ten wzrastał, a obecnie jest on już obowiązkiem służby zdrowia. Czasowa niezdolność do pracy nakłada na pracownika obowiązek dostarczenie zwolnienia lekarskiego (L4) za czas choroby. Zleceniobiorca w tym czasie jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Zmiany, które weszły w życie 1 grudnia 2018 roku spowodowały, że dokumentem, który będzie potwierdzał czasową niezdolność do pracy jest elektroniczne L4, które wystawia lekarz. Proces ten ma za zadanie usprawnić przepływ dokumentów między pracodawcą, pracownikiem i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Wprowadzone zmiany mają za zadanie zmniejszenie nadużyć…
Więcej

Jak prowadzić rachunkowość – zasada memoriałowa, kasowa i ciągłości działania.

Prowadzenie rachunkowości firmy powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. Obowiązują one każde przedsiębiorstwo, praktycznie na całym świecie. Jest to ważne szczególnie teraz, kiedy coraz więcej firm nawiązuje międzynarodową współpracę z innymi podmiotami. Dzisiaj zajmiemy się trzema z zasad rachunkowości: Zasadą memoriałową, zasadą kasową i zasadą ciągłości działania. 1. Zasada memoriałowa Zgodnie z tą zasadą, wszystkie operacje gospodarcze powinny być wykazane w sprawozdaniu finansowym w okresie, w którym wystąpiły. Koszty i zyski powinny być ujęte w konkretnym okresie sprawozdawczym, bez względu na termin ich spłaty. 2. Zasada kasowa Jest przeciwieństwem zasady memoriałowej i nie korzysta się z niej w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Jest niekiedy stosowana w przepisach podatkowych. Zasada kasowa zakłada wykazywanie tylko tych kosztów lub dochodów, które faktycznie zostały poniesione w danym przedziale czasowym. Wiąże się z rzeczywistym…
Więcej