Składanie sprawozdań finansowych w 2019

Od października 2018 roku przedsiębiorcy zobowiązani są składać swoje sprawozdania finansowe drogą elektroniczną. Forma papierowa sprawozdania będzie stanowiła wyłącznie kopię danego dokumentu. Przygotowane dokumenty muszą mieć format XML oraz być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem zaufanym. Podpisy pod sprawozdaniem finansowym muszą złożyć wszyscy członkowie Zarządu, a także osoba która sporządziła dany dokument. Sporządzone sprawozdanie finansowe musi być sporządzone w formie pliku, który można zapisać i odczytać za pomocą odpowiedniego programu komputerowego. Data sporządzenia sprawozdania finansowego i opatrzenia go podpisem kwalifikowanym powinny być takie same. Sprawozdanie finansowe musi składać się z następujących elementów: - wprowadzenia do sprawozdania, - bilansu, - rachunku zysków i strat, - zestawień zmian w kapitale, - rachunku przepływów pieniężnych, - not objaśniających. Dodatkowe informacje i nota objaśniająca mogą mieć dowolną formę, także elektroniczną.  
Więcej

Zmiany w VAT 2019

Rok 2019 przyniósł ogromne zmiany dla przedsiębiorców. Zmiany te w znacznej mierze dotknęły podatku od towarów i usług. Od 2019 roku organ podatkowy może przywrócić termin materialnoprawny w przypadku gdy podatnik udowodni, że nastąpiło to bez jego winy, a kolejno dopełni daną czynność. Jeżeli chodzi o przedawnianie podatków wprowadzone zostały nowe limity czasowe, w których organy podatkowe będą mogły wyegzekwować należne podatki. Przedawnienie w przypadku podatku VAT nastąpi po 5 latach. Od 2019 roku podatek oraz zaległości podatkowe, zaległości za zwłokę, koszty postępowania i upomnienia będzie mogła uregulować za podatnika inna osoba. Limit płatności podatku za podatnika został podniesiony z 1000 złotych do 5000 złotych. Jeżeli organ podatkowy stwierdzi, że deklaracja podatkowa zawiera błędy lub została wypełniona niezgodnie z obowiązującymi zasadami wówczas przedsiębiorca może skorygować fakturę bądź zwrócić się do…
Więcej

Błędny ustalony obowiązek podatkowy

Błędnie określony obowiązek podatkowy zazwyczaj dotyczy wystawiania faktur . Niewłaściwie ustalona wysokość podatku może spowodować obniżenie zobowiązań podatkowych za dany okres rozliczeniowy, co niestety wiąże się z dodatkowymi sankcjami. Nieprawidłowo wykazana wysokość podatku może przyczynić się również do zwiększenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w rozliczeniu za dany okres. Wcześniejsze określenie obowiązku podatkowego nie przyczynia się do powstania dodatkowych zobowiązań. W takiej sytuacji powoduje to powstanie nadpłaty podatku należnego w związku z czym VAT zostaje zaksięgowany na kolejny okres. Późniejsze określenie obowiązku podatkowego wiąże się z koniecznością złożenia korekty deklaracji VAT i JPK_VAT. Może ono przyczynić się także do powstania odsetek ustawowych. Warto podkreślić, że późniejsze wystawienie faktury nie przesuwa momentu powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy z tytułu faktury następuje: - z chwilą dokonania dostawy towarów bądź wykonania usługi, -…
Więcej